Thần học » Tư liệu
Trong Năm Đức Tin này, giữa lòng Giáo hội, Ủy ban Thần Học Quốc tế muốn góp phần đặc biệt vào công cuộc Tân Phúc Âm hoá đã được Toà Thánh khởi xướng, qua nỗ lực giúp các tín hữu đào sâu hơn nữa mầu nhiệm đã được mạc khải, bằng cách vận dụng tất cả năng lực của lý trí được đức tin soi dẫn...