Thánh nhạc » Sinh Hoạt
Thông báo về Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam, quyển II *
Thánh Ca Việt Nam (Quyển I)

* Thông báo này đã được điều chỉnh ngày 06-01-2016
ở mục giá bán như sau:
– giá bán: 100.000 đồng VN / quyển;
nếu đặt mua số lượng nhiều (trên 300 quyển) và đóng tiền trước sẽ được giảm 30%.
 

 
Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN