Thần học » Suy tư
Đối với Giáo hội Công giáo, giáo lý của Công đồng Trentô về các bí tích, đặc biệt về bí tích Thánh Thể và chức linh mục, rất quan trọng. Có nhiều điều Công đồng đã định tín, trở nên đối tượng của đức tin Công giáo. Các tín điều ấy nhằm xác định rõ nội dung đức tin chống lại những sai lầm.
Đức Kitô đã ôm trọn sự sống con người của chúng ta, và do đó cũng ôm trọn lấy cả sự chết con người của chúng ta. Người đã sống kinh nghiệm sự sống một cách tràn đầy bao trọn cả sự chết. Hơn nữa, Tân ước khẳng định rằng, mặc dầu Đức Kitô vô tội, Người cũng đã chết cái chết của một tội nhân.
Đây là một “huấn thị” của cơ quan cao nhất của Giáo hội Công Giáo về giáo thuyết, Bộ Giáo Lý Đức Tin của Tòa Thánh Vatican. Huấn thị nhằm áp dụng những nguyên tắc luân lý ngàn đời vào những vấn đề và hoàn cảnh mới phát sinh từ lãnh vực công nghệ sinh học. Huấn thị không tự tuyên bố như là một tín điều mới có tính bất khả ngộ, nhưng đã được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI chuẩn nhận và có thẩm quyền của ngài.
Trang Đầu « 6 7 8