Phụng vụ - Bí tích » Sinh hoạt
...Xin thông báo để toàn thể cộng đoàn dân Chúa rõ về công việc Ủy Ban Phụng Tư đang nỗ lực thực hiện đồng thời cũng hiểu biết luật lệ của Hội Thánh về vấn đề này để kiên nhẫn chờ đợi những bản dịch chính thức được Hội Đồng Giám mục chấp nhận và Toà Thánh phê chuẩn. Trong khi chờ đợi, xin tạm thời dùng những bản dịch đã được Hội Đồng Giám mục chấp nhận và Tòa Thánh tạm thời phê chuẩn trước đây.
Hiện nay, Tòa Thánh đã phê duyệt các bản dịch tiếng Việt các sách Nghi thức Cử hành Hôn nhân, sách bài đọc Mùa Vọng và Giáng sinh, trong đó sách Nghi thức Cử hành Hôn nhân đã được phát hành. Hai sách đang được Tòa Thánh duyệt lần thứ nhất là sách bài đọc Mùa Chay và Mùa Phục sinh. Hai sách đã được sửa theo góp ý của Tòa Thánh là sách lễ Rôma phần Mùa Vọng - Giáng sinh và phần mùa Phục sinh.