Thánh kinh » Nghiên Cứu
Tông Huấn gồm Phần Dẫn nhập; có 3 chương: Chương 1 nói về “Lời Thiên Chúa “(Verbum Dei), Chương 2 nói về “Lời ở trong Hội thánh” (Verbum in Ecclesia), Chương 3 nói về “Lời cho thế gian” (Verbum pro mundo) và phần Kết luận hướng tới công cuộc tái rao giảng Tin mừng trong niềm tin tưởng và phó thác nơi Đức Trinh Nữ Maria “Mẹ của Lời và là Mẹ của Niềm vui” (Mater Verbi et Mater laetitiae)
Nếu ơn gọi và sứ mạng của Hội Thánh là “lắng nghe Lời Thiên Chúa trong niềm thành kính” và “tin tưởng công bố Lời Thiên Chúa”, thì ơn gọi và sứ mạng của Hội Thánh Việt Nam cũng không thể khác. Cùng với Hội Thánh toàn cầu, là Dân Thiên Chúa, Hội Thánh Việt Nam thể hiện đúng ơn gọi của mình, khi “thành kính lắng nghe Lời Thiên Chúa”; và càng thành kính lắng nghe, thì mới “tin tưởng công bố Lời Thiên Chúa”.
Cuộc đời và sứ mạng của Môsê cô độc với Thiên Chúa và liên đới với dân Chúa vẫn luôn luôn sống động để trở nên một sức mạnh lớn lao và kỳ diệu trong lịch sử dân Chúa. (...) Vì thế, trong lịch sử dân Chúa, khuôn mặt này đã in sâu vào lòng dân Chúa, để trở nên không những là một lời mời gọi, mà còn là một thách đố cho bất cứ ai đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa sứ mạng lãnh đạo phục vụ dân Người.
Parakletos, Hồng ân Thánh Thần - Gm Giuse Võ Đức Minh
Trong Tân Ước, hai thánh Gioan và Phaolô đề cập nhiều đến Chúa Thánh Thần với cái nhìn khác nhau nhưng bổ túc cho nhau. Thánh Phaolô nhìn vào đời sống cụ thể của các tín hữu, nhờ việc sống mầu nhiệm Phục Sinh và khám phá ra hoạt động của Chúa Thánh Thần được xem như hồn của Hội Thánh. Khoa Thánh-Linh-học theo Thánh Phaolô quy chiếu về Hội Thánh. Thánh Thần là sức mạnh cho mọi hoạt động trong và của Hội Thánh.
Paraklêtos, Chúa Thánh Thần - Gm Giuse Võ Đức Minh
Chúa Giêsu đã xuất hiện trong tư cách là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chuộc loài người, và Ngài thể hiện tư cách đó đối với các môn đệ dưới hoạt động của một Đấng Paraklêtos. Từ trước tới nay, chúng ta vẫn thường hiểu Đấng Paraklêtos chỉ về Chúa Thánh Thần, nhưng trong mạch văn này, Đấng Paraklêtos phải hiểu về chính Chúa Giêsu, Đấng an ủi, phù trợ, bảo vệ và hướng dẫn các môn đệ; nói tắt, tất cả những hoạt động mà sau này Chúa Thánh Thần sẽ làm thì Chúa Giêsu đã làm trước.
Paraklêtos, Thần khí sự thật - Gm Giuse Võ Đức Minh
Trong Tân Ước và kể cả toàn bộ Kinh Thánh, chỉ có năm lần từ ngữ “Paraklêtos” được gợi ra, và Thánh Gioan là tác giả duy nhất đã sử dụng từ ngữ này (Ga 14, 16. 26 ; 15, 26 ; 16, 7. 13 ; 1Ga 2, 1). Thường người ta vẫn hiểu Paraklêtos là tên riêng chỉ Thánh Thần, nhưng đúng hơn đây là hoạt động của Thánh Thần: an ủi, phù trợ, bảo trợ, tôn sư, hướng đạo.
Trang Đầu « 1 2 3 4 » Cuối