Phụng vụ - Bí tích
Ngày 5 Tháng Bảy: Thánh Antôn MARIA ZACARIA, linh mục lập Dòng (1502–1539)

Ngày 5 Tháng Bảy

Thánh Antôn MARIA ZACARIA, linh mục lập Dòng

(1502–1539)

Antôn Maria Zacaria chào đời tại Crémore trong một gia đình quyền quý, năm 1502. Ngài được mọi người yêu mến ngay từ thuở nhỏ vì đức trong sạch và lòng bác ái đối với người nghèo khổ. Dù đường học vấn đang tươi sáng, nhưng ngài lại có ý hiến dâng mình cho Chúa. Bởi đó, ngài đã chăm chú trau dồi các kiến thức thánh. Sau khi chịu chức linh mục, ngài cùng với Bartôlômeô Ferrariô và Giacôbê Morigia lập hội Linh Mục Triều (1533) gọi là Hội Thánh Phaolô và nhóm nữ tu thiên thần (1535), sống theo tinh thần huynh đệ Phúc Âm. Với tinh thần ấy, ngài chu toàn phận vụ và làm việc tông đồ chống lại ảnh hưởng của bè rối Luther. Ngài đã hăng say và mộ mến phép Thánh Thể cùng cổ vũ lòng sùng kính qua việc chầu phép lành.

Vì quá hăng say với nhiệm vụ, ngài ngã bệnh rồi an nghỉ trong Chúa ngày 05/7/1539 tại Crémore, khi mới 37 tuổi.

Với lòng nhiệt thành truyền giáo và tinh thần cầu nguyện cao độ của ngài, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã đặt ngài vào hàng các vị Hiển Thánh của Giáo Hội năm 1897.


 
Châu-Kiên-Long