Thánh nhạc » Hướng Dẫn Mục Vụ
Từ thánh nhạc đến nhạc phụng vụ - Lm. Phêrô Kiều Công Tùng
Theo dòng lịch sử, tên gọi lâu đời và phổ biến cho nhạc thờ phượng là “church music” (nhạc giáo đường), nhưng nó đang mất dần sự thịnh hành chung vì nhiều người cho rằng cách gọi này quá hạn chế và riêng biệt để có thể bao quát tất cả những cách biểu hiện khác nhau rất phong phú của âm nhạc dùng trong thờ phượng. Vì vậy, nhiều tên gọi thay thế khác đã được áp dụng như: “religious music” (nhạc tôn giáo), “sacred music” (thánh nhạc), và “liturgical music” (nhạc phụng vụ).
Nếu mỗi âm điệu đều đòi hỏi phải sửa đổi đôi chút bản văn, cho dù là những lời rất đơn giản, thì tình trạng của các bản văn phụng vụ chính thức này cuối cùng sẽ ra sao? Bản văn phụng vụ chắc chắn sẽ lộn xộn. Các nhạc sĩ công giáo Việt Nam khi được các Đức Giám mục yêu cầu sáng tác các âm điệu cho các bản văn phụng vụ, thì cũng được yêu cầu chấp nhận hy sinh cần thiết trong việc soạn các âm điệu theo các chuẩn mực của Giáo Hội liên quan đến vấn đề.
Nhiều người cho rằng văn kiện Sacrosanctum Concilium (tức Hiến chế về Phụng vụ) của Công đồng Vatican II đã làm thay đổi tận gốc rễ cách thức thờ phượng của tín hữu Công Giáo khắp hoàn cầu. Thật ra, văn kiện này không sửa đổi một điều gì về phụng vụ. Sacrosanctum Concilium không nhằm mục đích hợp thức hoá những thay đổi hoặc để tuyên bố các tín điều, nhưng là để phác hoạ các qui phạm mục vụ và các nguyên tắc thần học giúp cho Giáo Hội canh tân mọi phương diện của đời sống phụng vụ.
De Musica Sacra et Sacra Liturgia (Huấn thị về Thánh nhạc và Phụng vụ) là bản tóm lược toàn bộ những điểm chính yếu về phụng vụ, thánh nhạc cùng những thuận lợi về phương diện mục vụ của cả phụng vụ và thánh nhạc mà Toà Thánh đã công bố từ thời Đức Thánh Cha Piô X (1903-1914). Huấn thị này gồm ba chương.: chương I cắt nghĩa mấy khái niệm tổng quát; chương II đưa ra các qui tắc chung về thánh nhạc trong phụng vụ; chương III trình bày chi tiết về trọn vẹn đề tài thánh nhạc và phụng vụ. Chương nào cũng nêu ra những nguyên tắc chung và rồi áp dụng vào các trường hợp riêng.
Về Thông điệp “Mediator Dei” - Người dịch: Phanxicô
Thông điệp của Đức Giáo hoàng Pi-ô XII về phụng vụ – Mediator Dei (Đấng trung gian của Thiên Chúa) – ban hành ngày 20.11.1947, có nhiều âm hưởng quen thuộc đối với những người được thừa hưởng hiến chế Sacrosanctum Concilium (hiến chế Phụng vụ – HCPV) của Công đồng Vatican II. Ý tưởng chính của thông điệp là: Hội Thánh tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Đức Giê-su Ki-tô, Vị Thượng Tế, chủ yếu qua phụng vụ. Thông điệp phân biệt chức linh mục thừa tác được thông ban qua bí tích Truyền chức Thánh và chức linh mục cộng đồng dành cho mọi tín hữu được thông ban qua bí tích Rửa tội.
Về Tông hiến “Divini Cultus” - Người dịch: Phanxicô
Đức Giáo hoàng Pi-ô XI (1857-1919) ban hành tông hiến Divini Cultus (Sự thờ phượng Thiên Chúa) vào năm 1928, tức năm thứ sáu triều đại của người (1922-1939) và là thời điểm giữa hai cuộc Thế chiến. Văn kiện này ra đời khi trong lòng Hội Thánh đang có một cuộc canh tân thần học, một phong trào hoạt động xã hội, một hiệp hội Công Giáo Tiến Hành, một hiệp hội nghiên cứu Kinh Thánh, một phong trào đại kết và một phong trào phụng vụ. Tất cả những hoạt động này diễn ra trong khi nhiều người còn đang lo lắng vì cơn khủng hoảng do thuyết Duy Tân (Modernism) đem lại.
Trang Đầu « 1 2 3 » Cuối